Om UDIPA

UDIPA står för ”Utvärderingsverktyg för Datorstödets Inverkan på den Psykosociala Arbetsmiljön”. Verktyget syftar till att identifiera kognitiva och psykosociala arbetsmiljöproblem grundade i användningen av datorstöd, problem som i hög grad ignoreras i andra enkäter och checklistor om arbetsmiljön. Verktyget kan användas av till exempel företagshälsovård och personalansvariga. Det kräver ingen tidigare kunskap om teknikstress eller kognitiva arbetsmiljöproblem.

UDIPA består av en checklista för observationsintervjuer med användare, och en enkät i två olika längder. Den kortare enkäten består av endast sju frågor och kan användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett komplement till existerande utvärderingsmetoder av den psykosociala arbetsmiljön för att snabbt undersöka om det förekommer problem. Den längre enkäten och checklistan kan användas som en fördjupad undersökning efter behov.

Verktyget kompletteras med en teoretisk bakgrund för att introducera UDIPA-användaren till bland annat kognitiva arbetsmiljöproblem och teknikrelaterad stress. Det ges även vägledning till hur verktyget ska användas, hur resultatet av utvärderingen bör tolkas och hur man kan gå vidare för att lösa de problem som uppmärksammats. Teoretiskt baseras UDIPA på krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990).

UDIPA är resultatet av ett examensarbete i kognitionsvetenskap skrivet av Annika Thorner via Högskolan i Skövde vårterminen 2011. Annika har hållit föredrag om verktyget på Nordic Ergonomics Society Conference i Stockholm i augusti 2012, på ett seminarium i människa-datorinteraktion på Akademiska Sjukhuset i Uppsala i januari 2013, samt på Sveriges första seminarium om digital arbetsmiljö i Stockholm 15 oktober 2013.

Hela uppsatsen samt själva verktyget finns att få kostnadsfritt genom att ta kontakt med Annika här.